REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA KONFERENCJĘ
BlockYard 2018

§ 1 Postanowienia ogólne
1.Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji BlockYard 2018, organizowanej przez spółkę Adwell Media Ltd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, która odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2018 roku w Centrum Stocznia Gdańska w Gdańsku.
2.Użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
2.1. Regulamin – niniejszy dokument;
2.2. Konferencja Konferencja BlockYard 2018, która odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2018 roku w Centrum Stocznia Gdańska w Gdańsku, przy ul. Doki 1;
2.3. Organizator – spółka Adwell Media Ltd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, z siedzibą w Gdańsku (80-237), ul. Jana Uphagena 18, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000546533, NIP: 5842741159, REGON: 360936352;
2.4. Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu Biletu na Konferencję za pośrednictwem Witryny i dokonująca opłaty poprzez dostępny w Witrynie kanał płatności;
2.5. Witryna strona internetowa zlokalizowana pod domeną https://blockyardconference.io/tickets.html;
2.6. Bilet – dokument w formie papierowej lub elektronicznej, zakupiony przez Uczestnika, uprawniający do uczestniczenia w Konferencji;
2.7. Cennik – obowiązujący cennik udziału w Konferencji dostępny w Witrynie ustalany przez Organizatora;
2.8. Formularz – formularz rejestracyjny za pomocą którego następuje rejestracja i zakup Biletu na Konferencję;
2.9. Operator – operator płatności dostępnych w Witrynie, za pośrednictwem których Uczestnik może dokonać opłaty za Bilet.

§ 2 Udział w Konferencji
1. Warunkiem udziału Uczestnika w Konferencji jest dokonanie zakupu Biletu w Witrynie zgodnie z Cennikiem.
2. Przed dokonaniem zakupu Biletu, Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia Formularza oraz zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
3. W sytuacji gdy zakupu Biletu dokonuje osoba trzecia na rzecz Uczestnika, wówczas osoba ta powinna zostać upoważniona przez Uczestnika do przekazania Organizatorowi jego danych osobowych. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych oraz skuteczność udzielonych zgód w imieniu Uczestnika.
4. Uczestnik otrzyma potwierdzenie zakupu Biletu w wiadomości e-mail po dokonaniu płatności, na adres wskazany w Formularzu.
5. Uczestnik jest zobowiązany do okazania potwierdzenia zakupu Biletu w formie papierowej bądź na wyświetlaczu nośnika, w punkcie rejestracji uczestników na Konferencji.

§ 3 Płatności
1. Wysokość opłat za Bilety jest zamieszczona w Cenniku, który jest dostępny w Witrynie.
2. Uczestnik może dokonać opłaty za Bilet za pośrednictwem następujących kanałów płatności online:
a) Dotpay,
b) BitBayPay,
c) PayPal.
3. Wskazana w Witrynie cena za Bilet nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika na miejsce, w którym odbędzie się Konferencja, ani kosztów zakwaterowania.
4. Opłata za udział w Konferencji przewiduje usługi dodatkowe, które są wskazane w Cenniku, tj. lunch czy dostęp do VIP area. Usługi dodatkowe są uzależnione od wybranego przez Uczestnika rodzaju Biletu, udostępnionego do zakupu w Witrynie.
5. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonania zakupu Biletu w przypadku gdy Uczestnik wyrazi taką chęć, zaznaczając właściwy check-box. Uczestnik tym samym wyraża zgodę na przesłanie jej w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Formularzu.

§ 4 Zwrot Biletu oraz prawo odstąpienia od umowy
1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji, Organizator jest uprawniony do zatrzymania 100% wpłaconej kwoty Biletu.
2. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej ceny za Bilet.
3. W sytuacji gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania bądź do zwrotu jakichkolwiek opłat z tytułu udziału w Konferencji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca Konferencji. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Organizator jest zobowiązany do poinformowania Uczestnika o dokonanej zmianie co najmniej na 14 dni przed jej rozpoczęciem. wrot poniesionej opłaty za Bilet przysługuje tylko temu Uczestnikowi, który zrezygnuje z udziału w Konferencji w nowo zaproponowanym terminie.
5. Zgodnie z art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej między nim a Organizatorem.

§ 5 Reklamacje
1. Uczestnik może złożyć reklamację z tytułu uczestnictwa w Konferencji w formie elektronicznej, przesyłając ją na jeden z adresów e-mail Organizatora wskazanych w § 1 ust. 4 Umowy, w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konferencji.
2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail Uczestnika,
b) przedmiot reklamacji,
c) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację (opis).
3. Jeśli podane w reklamacji dane lub inne informacje wymagają uzupełnienia przed jej rozpatrzeniem, Organizator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Organizator ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Uczestnika o sposobie dalszego postępowania w w formie, w której Uczestnik złożył reklamację.
5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Organizator poinformuje Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia w formie, w której Uczestnik złożył reklamację.

§ 6 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest spółka Adwell Media Ltd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, z siedzibą w Gdańsku (80-237), ul. Jana Uphagena 18, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000546533, NIP: 5842741159, REGON: 360936352.
2. Uczestnik, dokonując zakupu Biletu i akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konferencji, dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłaty za Konferencję oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tego tytułu, jak również stworzenia listy uczestników.
3. W sytuacji, gdy osobą dokonującą zakupu nie jest sam Uczestnik Konferencji, osoba ta powinna zostać upoważniona przez Uczestnika do przekazania Organizatorowi jego danych osobowych. Wówczas taka osoba ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konferencji.
4. Przekazywanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne.
5. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. W szczególności może żądać ich uzupełnienia, skorygowania oraz usunięcia.
6. Bez wyraźnej zgody Uczestnika, Administrator nie ujawnia danych osobowych, jednakże Administrator może udostępnić dane osobowe Uczestnika podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7.Dane osobowe Uczestników są przechowywane na najwyższej klasie sprzęcie w specjalnej strefie bezpieczeństwa. Dostęp do nich mają tylko i wyłącznie upoważnione osoby, które są zobowiązane do zachowania uzyskanych danych osobowych oraz innych informacji w tajemnicy.

§ 7 Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość usług świadczonych przez operatorów płatności, o których mowa w § 3 ust. 2.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego uzupełnienia Formularza, w tym za błędne wprowadzenie danych osobowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji, Cennika umieszczonego w Witrynie oraz występujących prelengentów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na Konferencję Uczestnikom:
a) będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
b) którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych Uczestników Konferencji.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione w czasie Konferencji.
6. Organizator ma prawo usunąć z Konferencji Uczestnika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż. Osobie takiej nie przysługuje zwrot kosztów Biletu.

§ 8 Prawa i obowiązki Uczestników
1. Uczestnik ma obowiązek okazać potwierdzenie zakupu Biletu, przed wejściem na Konferencję. Odmowa jego okazania będzie upoważniać Organizatora do uniemożliwienia uczestniczenia w Konferencji.
2. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed dokonaniem zakupu Biletu.
3. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
4. Poprzez udział w Konferencji Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w trakcie jej trwania w formie zdjęć i materiałów audiowizualnych na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności wykorzystywanie, utrwalanie dowolną techniką, rozpowszechnianie w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych na stronie internetowej Konferencji, Organizatora oraz w portalach społecznościowych typu Facebook. Przedmiotowa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. W przypadku braku zgody Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora w formie wiadomości elektronicznej o braku zgody najpóźniej w dniu 14 kwietnia 2018 roku. Udzielona zgoda jest bezpłatna.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy u prawach konsumentach i inne przepisy prawa, aktualnie obowiązujące.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.
3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów z tytułu uczestnictwa w Konferencji, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem umieszczenia ich na stronie internetowej Konferencji.